Документы, требуемые для регистрации иностранных граждан и лиц безгражданства по месту пребывания в Азербайджанской Республике

Пребывающие в Азербайджанской Республике более 10 дней иностранные граждане или лица без гражданства должны быть зарегистрированы по месту пребывания.  

Для этого администрация места пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства (гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской базы, больницы или иного подобного общественного места) или владелец квартиры, другого жилого помещения («принимающая сторона») должны в течение 10 дней со дня въезда в страну иностранного гражданина или лица без гражданства отправить посредством информационного интернет-ресурса Государственной Миграционной Службы Азербайджанской Республики (www.migration.gov.az), электронной почты (qeydiyyat@migration.gov.az) или непосредственно представить в Государственную Миграционную Службу Азербайджанской Республики заявление-анкету о регистрации по месту пребывания и копию паспорта (иного проездного документа) данного лица.

Иностранные граждане и лица без гражданства также могут обращаться для регистрации по месту пребывания в вышеуказанном порядке.

После поступления заявления Государственная Миграционная Служба Азербайджанской Республики, внеся незамедлительно сведения об иностранном гражданине  или лице без гражданства в Единую Миграционную Информационную Систему, регистрирует их по месту пребывания и уведомляет об этом обратившуюся сторону в течение 1 рабочего дня.

Иностранные граждане и лица без гражданства регистрируются на следующие сроки:

  • лица, прибывшие в визовом порядке -  на срок пребывания, указанный в визе;
  • лица, прибывшие в безвизовом порядке – на 90 дней.

Для регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства госпошлина не взимается.

По отбытии иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания принимающая сторона или данное лицо информируют об этом Государственную Миграционную Службу Азербайджанской Республики и на основании данной информации они снимаются с учета. По истечении срока регистрации иностранные граждане и лица без гражданства считаются снятыми с учета.

При смене иностранным гражданином или лицом без гражданства места пребывания, он должен быть зарегистрирован по новому месту пребывания в вышеприведенном порядке. 

“Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyathaqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə”yə 6saylı Əlavə

 

 

 

Əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması haqqında 

ƏRİZƏ-ANKET

Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq, əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmasını xahiş edirəm:

1. Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs haqqında məlumatlar:

1.1. soyadı

1.2. adı

1.3. atasının adı

1.4. doğulduğu tarix (gün, ay, il)

1.5. cinsi

1.6. hansı ölkədən gəlmişdir

1.7. vətəndaşlıq mənsubiyyəti

1.8. pasportun nömrəsi və etibarlılıq müddəti

1.9. daimi yaşadığı ölkə

1.10. əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkəyə daxil olduğu tarix (gün, ay, il)

1.11. əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkədə müvəqqəti olma müddəti

 

1.11.1. Viza əsasında:

vizanın etibarlılıq müddəti –

vizadakı qalma müddəti –

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2. Viza tələb olunmayan qaydada:

ölkədə qalacağı müddət –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qəbul edən hüquqi və ya fiziki şəxs haqqında məlumatlar:

 

2.1. hüquqi şəxs olduqda – hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı:

 

 

 

2.2. fiziki şəxs olduqda – soyadı, adı və atasının adı, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq

 edən sənəd haqqında məlumatlar (seriya, nömrə)

 

 

 

 

3. Qəbul edən tərəfin imzası

4. Qəbul edən tərəfin telefon nömrəsi

 

5. Ərizənin verildiyi tarix

 

Мұрағаттан іздеу